Jeni në vendin:Kreu » SHTËPI » Ligj >

Vendim për miratimin e Metodikës për vlersimin e Pronës së Paluajtshme

Koha publikimi: 11.12.2012  Autori: Internet  Komente: 0             
VENDIM
Nr.183, datë 28.4.2005
PËR MIRATIMIN E METODIKËS PËR VLERËSIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME QË
KOMPENSOHET DHE ASAJ QË DO TË SHËRBEJË PËR KOMPENSIM
Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës dhe të nenit 13 pika 2 të ligjit nr.9235, datë 29.7.2004
“Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, me propozimin e Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Neni 1
Objekti
1. Objekti i këtij vendimi është përcaktimi i metodikës për vlerësimin e pronës së paluajtshme.
2. Me vlerë të tokës bujqësore, pyjore, pyjeve, livadheve, kullotave, truallit dhe truallit në
zonat turistike kuptohet vlera e pronës që kompensohet dhe asaj që do të shërbejë për kompensim,
sipas ligjit nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”.
Neni 2
Vlera e tokës bujqësore, pyjore, pyjeve, livadheve, kullotave dhe tokave të zëna nga liqenet e
hidrocentraleve dhe rezervuarëve të ujitjes
1. Vlera e tokës bujqësore përcaktohet nga këto kritere:
a) kategoria e tokës bujqësore;
b) struktura e mbjelljeve;
c) rendimenti i kulturave bujqësore;
ç) vlerësimi i fitimit neto për njësi të tokës bujqësore;
d) çmimi potencial i tokës, sipas kapitalizimit të vlerës së fitimit neto.
2. Vlera potenciale e tokës bujqësore, e llogaritur sipas kritereve të pikës 1 të këtij neni,
korrektohet me koeficientët e mëposhtëm:
a) koeficienti i ujitjes;
b) koeficienti për distancën nga qendrat urbane dhe industritë përpunuese;
c) koeficienti i zhvillimit;
ç) koeficienti i shfrytëzimit të tokës.
3. a) Tokat pyjore vlerësohen me të njëjtën metodë që do të zbatohet për tokat bujqësore;
b) vlera e livadheve dhe e kullotave është ekuivalente me vlerat e llogaritura të tokave
bujqësore të grupimit të pestë;
c) vlera e pyllit prodhues përcaktohet sipas 5 klasave të prodhimit, ku do të meren në
konsideratë volumi drusor dhe cilësitë e tokës nën pyll.
4. Vlera e tokave të zëna nga liqenet e hidrocentraleve dhe rezervuarët e ujitjes llogaritet si
mesatare aritmetike e vlerës së tokave, që ndodhen në brigjet e baseneve ujore respektive.
Neni 3
Vlera e truallit dhe e ndërtesave
1. Vlerësimi i truallit bazohet në këto kritere:
a) raporti i sipërfaqes së ndërtimit me sipërfaqen e truallit;
b) pjesa takuese e ndërtimit që merr pronari i truallit;
239
c) çmimi mesatar i shitjes së banesave.
2. Vlera e truallit, e llogaritur sipas kritereve të pikës 1 të këtij neni, korrektohet me
koeficientët e mëposhtëm:
a) koeficienti qe merr parasysh ndikimin e kateve nëntokësore;
b) koeficienti që merr parasysh ndikimin e kateve me funksion tregtar.
3. Vlera e ndërtesave bazohet në këto kritere:
a) vlerën e investimit;
b) vlerën e amortizimit.
4. Formulat e përllogaritjes së vlerës së truallit dhe ndërtesave përcaktohen sipas aneksit 2
bashkëngjitur këtij vendimi.
Neni 4
Vlera e truallit në zonat turistike
1. Vlera e truallit në zonat turistike llogaritet duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:
çmimi i poshtëm i mesatarizuar i truallit në zonën bregdetare, liqenore dhe kontinentale.
2. Vlera e truallit në zonën turistike, e llogaritur sipas kritereve të pikës 1 të këtij neni,
korrektohet me koeficientët e mëposhtëm:
a) koeficienti i urbanizimit;
b) koeficienti i zonimit;
c) koeficienti i infrastrukturës;
ç) koeficienti i zhvillimit.
3. Formula e përllogaritjes së vlerës së truallit në zonën turistike përcaktohet sipas aneksit 3
bashkëngjitur këtij vendimi.
Neni 5
Harta e vlerës së pronës
1. Komiteti Shtetëror i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, në bashkëpunim me institucionet
shkencore, përgatit hartën e vlerës së pronave, sipas kësaj metodike.
2. Këshilli i Ministrave, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të planifikojë
fondet dhe mjetet e nevojshme për realizimin e tij.
Neni 6
Udhëzimi për detajimin e kritereve të vlerësimit dhe koeficientëve të korrektimit
Burimi i të dhënave për vlerësimin e pronës, sipas metodikës, të merret nga dokumentet zyrtare
të Republikës, sipas aneksit 4 bashkëlidhur këtij vendimi.
Neni 7
Hyrja në fuqi
Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Servet Pëllumbi
ANEKSI 1
PËRCAKTIMI I VLERËS SË TOKËS BUJQËSORE, TOKAVE PYJORE, PYJEVE,
LIVADHEVE,KULLOTAVE DHE TOKAVE TË ZËNA NGA LIQENET E
HIDROCENTRALEVE APO REZERVUARËT E UJITJES
I. Tokat bujqësore
Për përcaktimin e vlerës së tokave bujqësore do të kihen parasysh etapat e mëposhtme:
I.1. Përcaktimi i strukturës së mbjelljeve (burim referues: 1.1).
Për këtë qëllim do të përdoret vjetari statistikor i botuar nga Ministria e Buqësisë dhe Ushqimit,
sipas rretheve. Për përcaktimin e strukturës do të merren në konsideratë kulturat bujqësore që zënë
deri 0,5% të sipërfaqes. Kulturat me përqindje më të vogël do të eliminohen.
I.2. Vlerësimi i prodhimtarisë (burim referues: 1.2).
Në esencë të vlerësimit të rendimentit qëndron lidhja që ekziston ndërmjet prodhueshmërisë,
cilësive të brendshme dhe faktorëve të jashtëm të një toke. Tokat, sipas cilësive të tyre të
brendshme, cilësi që kushtëzojnë prodhimin, kategorizohen në 5 grupe.
I.3. Vlerësimi i fitimit neto në njësi të tokës bujqësore (burimi referues: 1.1).
Duke pasur të llogaritur strukturën për tërësinë e kulturave të tokës bujqësore për 1 ha, si dhe
rendimentin e siguruar për çdo kulturë, llogariten të ardhurat (prodhimi x çmimin e tregut),
shpenzimet dhe fitimi neto (të ardhurat – shpenzimet = fitimin neto).
I.4. Llogaritja e çmimit potencial për toka të grupit të parë (burimi referues: 1.4).
Konsiston në logjikën ekonomike, sipas së cilës një ish-pronari i duhet të sigurojë një çmim të
tillë shitjeje të tokës së tij që, duke e depozituar në bankë, të mund të përfitojë një interes vjetor të
barabartë me fitimin neto që do të siguronte toka duke e kultivuar atë. Në këtë rast do të përdoret
formula 1.
Çmimi potencial i tokës = (100 * fitimi neto)/% e interesit bankar Form.1
I.5. Llogaritja e çmimit për tokat e grupeve të tjera (burimi referues: 1.5).
Për tokat e kategorive nga e dyta në të pestën do të përdoren përqindjet reduktuese të
potencialiteteve agronomike si më poshtë:
Grupi i Irë ’! Grupi i IItë = reduktohet me 17% (ose * 0,83)
Grupi i Irë ’! Grupi i IIItë = reduktohet me 35% (ose * 0,65)
Grupi i Irë ’! Grupi i IVtë = reduktohet me 53% (ose * 0,47)
Grupi i Irë ’! Grupi i Vtë = reduktohet me 72% (ose * 0,28)
Koeficientët e korrektimit
1. Koeficienti i ujitjes (burimi referues: 1.6).
Koeficientët e ndikimit të faktorit ujë, sipas kategorive të tokës, llogariten si më poshtë:
Grupimi i parë = 0,6
Grupimi i dytë = 0,7
Grupimi i tretë = 0,8
Grupimi i katërt = 0,9
Grupimi i pestë = 0,9
2. Koeficientët për distancën nga qendrat urbane, industritë përpunuese (burimi referues 1.7).
Për tokat e vendosura deri në 10 km nga qendrat urbane dhe industriale = 1,000.
Për tokat e vendosura nga 10 deri në 20 km nga qendrat urbane dhe industriale = 0,985.
Për tokat e vendosura nga 20 deri në 30 km nga qendrat urbane dhe industriale = 0,970.
Për tokat e vendosura mbi 30 km nga qendrat urbane dhe industriale = 0,930.
3. Koeficienti i zhvillimit (burimi referues: 1.8).
Rajoni i parë : Qarku Durrës, Fier, Vlorë, Tiranë, me koeficient = 1,00
Rajoni i dytë : Qarku Shkodër, Lezhë, Berat, Gjirokastër, me koeficient = 0,97
Rajoni i tretë : Qarku Korçë, Elbasan, me koeficient = 0,95
Rajoni i katërt: Qarku Dibër, Kukës, me koeficient = 0,93
4. Koeficienti i shfrytëzimit të tokës (burimi referues: 1.9).
Nga analiza e sipërfaqeve të mbjella (Vjetari Statistikor i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit)
rezulton se koeficienti i shfrytëzimit të tokës varion nga 1,25 për zonën bregdetare në 1,15 për zonat
241
kodrinore të ujitshme dhe 1,05 për zonat malore. Për pasojë, fitimi i realizuar në këto sipërfaqe
duhet të shumëzohet me koeficientët e mësipërm.
II. Tokat pyjore, livadhet, kullotat dhe pyjet
Tokat pyjore do të vlerësohen me të njëjtën metodë që do të zbatohet për tokat bujqësore. Vlera
e livadheve dhe e kullotave do të jetë ekuivalente me vlerat e llogaritura të tokave bujqësore të
grupimit të pestë, ndërsa vlera e pyllit prodhues do të përcaktohet sipas 5 klasave të prodhimit ku do
të merren në konsideratë volumi drusor dhe cilësitë e tokës nën pyll.
III. Tokat e zëna nga liqenet e hidrocentraleve dhe rezervuarët e ujitjes
Vlera e këtyre tokave do të llogaritet si mesatare aritmetike e çmimeve të tokave që ndodhen në
brigjet e baseneve ujore respektive (liqene ose rezervuarë ujitës).
ANEKSI 2
PËRCAKTIMI I VLERËS SË TRUALLIT DHE NDËRTESAVE
1. Trualli brenda vijave të verdha
Vlerësimi i këtyre trojeve do të bëhet sipas formulës 2.
Vt = K x P x Çm Form. 2
Ku:
Vt: vlera e truallit për ndërtim;
K: koeficienti i ndërtimit;
P: përqindja që marrin pronarët e truallit;
Çm: çmimet mesatare të shitjes së banesave.
K = 1,2 ¸ 1,8 m2 ndërtim/m2 truall për një shfrytëzim të truallit deri në 50% dhe K = 2,5 m2
ndërtim/m2 truall për zonat e qendrës ku lejohet një shfrytëzim i truallit deri 75%.
P = 15 ¸ 35%.
Në rastet kur merren në vlerësim edhe faktorë të tjerë, si katet nëntokësore, mjediset tregtare
ose efekti i jonjëkohëshmërisë së vlerësimit me marrjen e produktit nga trualli, Vt do të përcaktohet
sipas formulës 3.
Vt = K x P x Çm x Kpa x Ktr x K1 Form. 3
Ku:
Kpa: Koeficient i cili merr parasysh ndikimin e kateve nëntokësore (parking). Vlera e këtij
koeficienti varion nga 1,1 në 1,05. Vlera më e madhe do t’i takojë koeficientit më të vogël të
ndërtimit. Në rast se nuk do të kemi ndërtime me kate nëntokësore (Durrësi, Vlora, Pogradeci etj.),
vlera e këtij koeficienti do të merret 1.
Ktr: Koeficient i cili merr parasysh ndikimin e kateve me funksion tregtar (dyqane në katin
përdhe). Vlera e këtij koeficienti varion nga 1,2 në 1,1. Vlera më e madhe do t’i takojë koeficientit
më të vogël të ndërtimit.
K1: Koeficient zvogëlues që merr në konsideratë mospërputhjen në kohë të vlerësimit të pronës
dhe marrjes së produktit nga pronari. Ky koeficient varjon nga 1 për zonat periferike në 0,8 për
zonat e qendrës së qyteteve.
Vlera e tokave që ndodhen në zonën suburbane do të variojë nga 0,2 deri në 0,5 të vlerës së
zonës truall më të afërt, brenda vijës së verdhë.
2. Trojet në qytetet dhe komunat ku investimet nuk janë rentabël
Vt = K x P x Çme Form. 4
Vlerat e P variojnë nga 5 në 15% dhe Ç me do të merret i barabartë me çmimet e Entit
Kombëtar të Banesave dhe K është koeficienti i ndërtimit.
3. Trojet industriale
Vlera e këtyre trojeve përcaktohet sipas formulës 5.
Vti = Vt x K1 x Kn/K Form. 5
Ku :
Vti: vlera e truallit industrial.
Vt: vlera e tokës e përcaktuar si trualli më i afërt me tokën industriale që do të vlerësojmë.
K1: koeficienti i ndërtimit të zonës industriale që vlerësohet. Ky koeficient përcaktohet nga
gjendja faktike e zonës industriale.
Kn: koeficienti i ndotjes industriale. Vlera e këtij koeficienti lëviz nga 0,4 deri në 1, sipas
nivelit të ndotjes.
K: koeficienti i ndërtueshmërisë së zonës më të afërt me atë industriale.
4. Zonat suburbane
Vlera e tokës që ndodhet në zonën suburbane do të variojë nga 0,5 në 0,2 të vlerës së truallit
më të afërt, brenda vijës së verdhë.
5. Ndërtesat
Në këtë rast vlera e godinës përcaktohet nga ana e ekspertëve të Komitetit Shtetëror të Kthimit
dhe Kompensimit të Pronave, sipas formulës së mëposhtme:
Ku:
Vnd = Vi – Am Form. 6
Vnd: vlera e ndërtesës;
Vi: vlera e investimit;
Am: vlera e amortizimit në vite e objektit.
ANEKSI 3
PËRCAKTIMI I VLERËS SË TRUALLIT NË ZONAT TURISTIKE
Kthimi dhe kompensimi fizik i pronave brenda zonave turistike kryhet vetëm në përputhje me
studimet urbanistike të miratuara.
1. Vlera e truallit në zonë turistike
Vt = Ç x Ku Form. 7
Ku:
Vt: vlera e truallit në zonë turistike;
Ç: çmimi i poshtëm i mesatarizuar i shitjes së truallit do të meret:
a) Për zonat turistike bregdetare dhe liqenore:
Ç = 40 EUR/m2,
b) Për zonat turistike kontinentale: Ç = 20 EUR/m2
Koficienti i urbanizimit (Ku) është rezultat i prodhimit të disa koeficientëve, të cilët marrin në
konsideratë faktorët e mëposhtëm:
- largësinë e sipërfaqes për kompensim nga vija e bregut;
- furnizimin ose jo të sipërfaqes për kompensim me infrastrukturë;
- destinacionin e zhvillimit.
Si rrezultat koeficienti urbanizimit do të marrë formën e mëposhtme:
Ku = Kz x Ki x Kzh Form. 8
Ku:
Kz: koeficienti i zonimit;
Ki: koeficienti i infrastrukturës;
Kzh: koeficienti i zhvillimit.
1. Koeficienti i zonimit (Kz)
a) Për zonat në bregdet dhe liqene:
Adriatik Jon Liqene Kz
800 – VKSU* 600 -VKSU 400 -VKSU 1,0
500 - 800 400 - 600 200 - 400 1,4
Distanca nga bregu
Deri në 500 Deri në 400 Deri në 200 1,8
b) Për zonat kontinentale
Distanca nga qendra e zonës Kz
600 – VKSU* 1,0
400 – 600 1,2
Deri në 400 1,4
*VKSU: vija kufizuese e studimit urbanistik
Diapazoni i Koeficientit të Zonimit (Kz) për zonat bregdetare dhe liqenore: 1,0 – 1,8
Diapazoni i Koeficientit të Zonimit (Kz) për zonat kontinentale: 1,0 - 1,4
2. Koeficienti i infrastrukturës (Ki)
Kur zona nuk është e furnizuar me infrastrukturë, koeficienti paraqet vlerën e plotë 1.
Kur zona është e furnizuar me infrastrukturë, toka truall kompensohet me shtesë të truallit.
Ki = Krr + Ku + Ke Form. 9
Ku:
Krr: koeficienti i plotësimit me rrugë;
Ku: koeficienti i furnizimit me ujë;
Ke: koeficienti i furnizimit me energji.
a) Zonë e papajisur me infrastrukturë:
- me rrugë automobilistike;
- me linjë të furnizimit me ujë;
- me linjë të furnizimit me energji elektrike.
b) Zonë e pajisur me infrastrukturë:
- me rrugë automobilistike;
- me linjë të furnizimit me ujë;
- me linjë të furnizimit me energji elektrike.
Lloji i zonës Krr Ku Ke
Zone e papajisur me infrastrukturë 0,4 0,3 0,3
Zonë e pajisur me infrastrukturë 0,7 0,6 0,4
Diapazoni i koeficientit të infrastrukturës (Ki) = 1,0 - 1,7
3. Koeficienti i zhvillimit (Kzh)
a) Zona vila rezidenciale (Intensiteti i ndërtimit (i) = 0,4 – 0,6, Kzh = 1,0)
b) zona hotelesh komerciale (Intensiteti i ndërtimit (i) = 0,6 – 0,8, Kzh = 1,3)
c) zona hotelesh komerciale (Intensiteti i ndërtimit (i) = 0,8 – 1,2, Kzh = 1,7)
Intensiteti i ndërtimit (i) paraqet raportin e sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore mbi
sipërfaqen e përgjithshme të truallit. Ky intensitet përcaktohet në studimet urbanistike.
Diapazoni i koeficientit të zhvillimit (Kzh) = 1,0 - 1,7
Në përfundim:
Diapazoni i koeficientit të zonimit: Kz = 1,0 - 1,8
Diapazoni i koeficientit të infrastrukturës: Ki = 1,0 - 1,7
Diapazoni i koeficientit të zhvillimit: Kzh = 1,0 - 1,7
Duke zbatuar formulën fillestare (formula 8): Ku = Kz x Ki x Kzh
Rezulton:
Min: Ku = 1,0 x 1,0 x 1,0 = 1,0
Max: Ku = 1,8 x 1,7 x 1,7 = 5,2
Diapazoni i koeficientit të urbanizimit (Ku) = 1,0 – 5,2
2. Zonat jashtë studimeve turistike
Për zonat jashtë studimeve të miratuara, por brenda vijës kufizuese të zonës turistike, duhet
futur një koeficient korrektimi në formulën e mëposhtme:
244
Vt = Ç x Ku/2 Kd Form. 10
Ku: Kd është distanca e tokës nga vija ujit e shprehur në km.
Diapazoni i Kd:0,17-0,50. Nëse rezulton jashtë këtyre kufijve, do të zbatohet kufiri përkatës
më i ulët ose më i lartë.
ANEKSI 4
BURIMET REFERUESE QË DUHET TË PËRDOREN NGA EKSPERTËT
Vjetari Statistikor i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit.
1.1 Vlerësimi potencial agroprodhues i tokave bujqësore. Grupi i specialistëve, Instituti i
Studimit të tokave dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës.
1.3 Normat e interesit bankar: Banka e Shqipërisë.
1.4 Studimi i faktorëve që ndikojnë në rendimentin e kulturave bujqësore: Universiteti Bujqësor
i Tiranës dhe Instituti i Studimit të Tokave-Tiranë.
1.5 Sipërfaqet e ujitura - Statistika të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit.Studimi i
faktorëve që ndikojnë në rendimentin e kulturave bujqësore: Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe
Instituti i Studimit të Tokave-Tiranë.
1.6 Hartat topografike, gjeografike ose ekonomike të vendit dhe/ose rajoneve.
1.7 Instituti i Statistikave–të dhëna vjetore të zhvillimit ekonomik të rajoneve të vendit.

Njoftim: Ky artikull është një shkrim i zgjeruar me burimin "Internet". Webi Jeta Shqiptare Online™ nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tij. Nëse ka mos përputhje të fakteve ose të ligjit, gabime teknike ose kontestim në të drejtat e autorit, na kontaktoni në kohë dhe informohu me klikimin [korrigjim].
Tags:

Komento tek “Vendim për miratimin e Metodikës për vlersimin e Pronës së Paluajtshme” si mëposhtë:

Komente të lexuesve (Totali: )

Komentoj unë
Komenti po ngarkohet....
Nofka: Komentoni si abonentë ose si vizitorë: